[MySQL FAQ]系列 -- 账号密码包含反斜线时怎么办

问: 如果密码中包含反斜线,该如何处理呢?
答: 在mysql中,反斜线"\"是有特殊意义的,用于转义,因此如果密码中包含"\",就需要特别注意。有一种一劳永逸的办法,就是在密码中不用反斜线,哈哈。另一种,那就是需要多加几个反斜线,例如:

(root:hostname:Thu Oct 15 09:15:38 2009)[mysql]> grant usage on *.* to yejr@localhost identified by 'ye\\\jr'; 
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
(root:imysql.cn:Thu Oct 15 09:16:22 2009)[mysql]> select password('ye\jr');
+-------------------------------------------+
| password('ye\jr')             |
+-------------------------------------------+
| *9DB91006131E32B22135599033C6A9C196EC3C6B | 
+-------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
(root:imysql.cn:Thu Oct 15 09:23:32 2009)[mysql]> select host,user,password from user where user='yejr';     
+-----------+------+-------------------------------------------+
| host   | user | password                 |
+-----------+------+-------------------------------------------+
| localhost | yejr | *F06D79D5F57894772B64BF3164ABB714EBDBD3E2 | 
+-----------+------+-------------------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)
(root:imysql.cn:Thu Oct 15 09:16:28 2009)[mysql]> select password('ye\\\jr');
+-------------------------------------------+
| password('ye\\\jr')            |
+-------------------------------------------+
| *F06D79D5F57894772B64BF3164ABB714EBDBD3E2 | 
+-------------------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)
[@tc_10.11.54.224_cnc ~]# mysql -uyejr -p'ye\jr'
Logging to file '/home/mysql/query.log'
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 63
Server version: 5.x.x-percona-highperf-x-log MySQL Percona High Performance Edition (GPL)
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
(yejr:imysql.cn:Thu Oct 15 09:24:58 2009)[(none)]> Bye

从上面的例子可以看到,如果密码中有反斜线,就需要在它前面再加2个反斜线。

技术相关:

评论

有谁会没事找事,给自己的Mysql密码加个反斜扛。那是吃饱撑着的。

哈哈,我啊,随机生成的 :D

哥们很有“油墨”